Obchodní podmínky společnosti

AB Bor. s.r.o.

IČ: 48363766

se sídlem Čečkovice 42, Bor u Tachova, 348 02

Společnost AB Bor. s.r.o., IČ: 48363766, se sídlem Čečkovice 42, Bor u Tachova, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3799.

Tyto obchodní podmínky (dále též „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), jinak občanským zákoníkem.

Vymezení pojmů

Prodávajícím je pro účely těchto OP obchodní společnost AB Bor s.r.o., IČ: 48363766. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své běžné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je pro účely těchto OP každý zákazník Prodávajícího, který závazně objedná dodání zboží prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese fajnkos.cz (dále též „E-shop“) .

Spotřebitelem je pro účely těchto OP Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto OP považuje každá kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřená v E-shopu Prodávajícího.

Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje tímto ve smyslu § 1843 ve spojení s § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. dle podmínek poskytovatele Vašich telefonních či internetových služeb)
 2. požaduje úhradu celé kupní ceny před dodáním zboží kupujícímu a v případě platby převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu, jiné zálohy Prodávající nepožaduje,
 3. neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,
 4. neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou,
 5. v případě, že kupujícím uzavírá kupní smlouvu distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, a současně jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž Prodávající takové smlouvy neuzavírá;

Toto odstoupení musí spotřebitel, zaslat na adresu sídla Prodávajícího. Nedílnou přílohou těchto OP je vzorový formulář odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Spotřebitel má dále povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Jednání o uzavření smlouvy

 1. Kupující činí závaznou objednávku zboží prezentovaného Prodávajícím na internetové adrese E-shopu formou vyplnění a odeslání elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách E-shopu. Součástí objednávky je i prohlášení Kupujícího o akceptaci těchto OP, které jsou v plném znění uveřejněny na internetových stránkách E-shopu. Bez potvrzení akceptace těchto OP je objednávka Kupujícího neplatná.
 2. Kupující akceptací těchto OP bere na vědomí, že projev vůle Prodávajícího spočívající v uveřejnění sortimentu zboží Prodávajícího na internetové adrese E-shopu včetně uveřejnění ceny zboží je závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 občanského zákoníku učiněnou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty Prodávajícího schopnosti plnit ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. Doručením platné objednávky Prodávajícímu je kupní smlouva uzavřena. O doručení objednávky bude Kupující bez zbytečného odkladu vyrozuměn prostřednictvím e-mailu zaslaného Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.
 4. Náležitostmi objednávky jsou zejména následující údaje:

– jméno, příjmení a adresa pro doručení zboží,
– název zboží dle ceníku, množství kupovaného zboží,
– způsob odebrání zboží,
– předpokládaný termín doručení zboží.

 1. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží nebo v případě ztráty Prodávajícího schopnost plnit dodávku objednané zboží je Prodávající oprávněn odmítnou akceptovat doručenou objednávku, vyrozumí-li bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Kupujícího. Žádné ze smluvních stran v takovém případě nevzniká právo na plnění vůči druhé smluvní straně. Smluvní strany sjednávají tuto podmínku jako rozvazovací a kupní smlouva v takovém případě bez dalšího zaniká.
 2. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 3. Specifikace zboží je určena a popsána na jednotlivých kartách zboží. Zboží se prodává po jednotlivých kusech balení uvedených v e-shopu. Uvedená hmotnost je pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo na odchylku do 5% z uváděné orientační hmotnosti prodávaného zboží.

Dodání zboží

 1.   Prodávající je povinen dodat objednané zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která je závislá na Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží. Dodací podmínky jsou blíže specifikovány v dodacích podmínkách. Odesláním objednávky Kupující tyto dodací podmínky bez výhrad akceptuje.

 2. Pro účely těchto OP se zboží považuje za dodané:

a) Převzetím zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího,
b) Předáním zboží Kupujícímu na adrese určené Kupujícím, zajišťuje-li dopravu Prodávající pro Kupujícího na náklady Kupujícího,
c) Předáním zboží k dopravě, zajišťuje-li dopravu Kupující na vlastní náklady prostřednictvím třetí osoby, kterou si sám zvolil.

 1. Náklady na dopravu nese Kupující, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno v individuálním případě jinak, zejména při odběru většího množství zboží nebo zboží větší hodnoty.

 2. Prodávající nenese odpovědnost a není v prodlení s dodáním zboží v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely těchto OP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní a letecké nehody.

 3. Nebezpečí škody na zboží předchází z Prodávajícího na Kupujícího dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího dodáním zboží a úplným zaplacením kupní ceny včetně všech případných smluvních sankcí a/nebo zákonných sankcí.

 4. Prodávající se při zohlednění podmínek uvedených níže zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu, nejpozději v zákonném termínu, tj. do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě platby platební kartou po internetu přes platební bránu nebo bankovním převodem po dokončení objednávky prodávající odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet.

 5. V případě, že si kupující zvolí dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce využitím vlastní dopravy prodávajícího, prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží kupujícímu dle rozvozového plánu pro danou oblast.

 6. Kupující bere na vědomí, že je nutné objednat zboží nejpozději v 9:00 hod. dne předchozího dni vybraného k doručení.

 7.  Rozvozový plán prodávajícího vlastní přepravou na adresu je následující:

úterý       – Bor u Tachova + okolí do 30km – 9:00 – 17:00
čtvrtek    – Plzeň + okolí do 30km od centra – 10:00 – 16:00
pátek      – Praha + okolí do 20km od centra – 12:00 – 17:00
– D5 + okolí do 10 km od dálnice D5 mezi Plzní a Prahou – 10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00

Platební podmínky

 1. S kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 7726672/0800, vedený u České Spořitelny.
  b) bezhotovostně platební kartou při předání zboží
  c) v hotovosti při předání zboží,
  d) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v odběrném místě.

Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem.

 1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 2. Při volbě platby bezhotovostním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího, tj. zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Vady plnění

Plnění Prodávajícího se považuje za vadné, nebylo-li zboží dodáno Kupujícímu v ujednaném množství či jakosti (dále jen „vady plnění“). V takovém případě vzniká Kupujícímu právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, či dodáním chybějící věci; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o vadě plnění věděl, vědět měl nebo mohl, nebo dokonce tuto vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady plnění, která se projeví v době 24 měsíců od převzetí věci. To neplatí u věcí zužitkovatelných, na nichž je vyznačena doba trvanlivosti kratší.

Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tento reklamační řád byl přijat dne 01.03.2017.

II. Odpovědnost prodávajícího za vady

 1. Prodávající odpovídá za vady v rozsahu dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech

– vada byla způsobena kupujícím,
– vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením,
– vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
– je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
– jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
– vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

III. Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v níž je s ohledem na prodávaný sortiment přijetí reklamace možné, případně v sídle prodávajícího. Prodávající zajistí přítomnost zaměstnance pověřeného přijímáním reklamací po celou provozní dobu provozovny. Reklamace může být uplatněna rovněž u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na dokladu o koupi (účtence) či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším. Kupující je povinen na své vlastní náklady doručit prodávajícímu reklamované zboží k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu vyřízení.
 2. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo reklamaci uplatnit, zejména doložit koupi zboží a její datum, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 3. Při uplatnění reklamace je kupující povinen sdělit prodávajícímu:
 4. jméno, příjmení a adresu Kupujícího,
 5. číslo objednávky (účetního dokladu) a datum nákupu,
 6. specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou,
 7. skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti uplatnění vady zboží,
 8. nárok uplatňovaný Kupujícím z této vady.
 9. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, pro kterou mu byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 10. Lhůta pro uplatnění reklamace
 11. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, zkrácení lhůty v takovém případě vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vadného plnění u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec zákonných povinností.
 12. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
 13. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.
 14. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
 15. Vyřízení reklamace
 16. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
 17. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
 18. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 19. Náklady reklamace a řešení sporů
 20. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 21. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online zřízenou Evropskou komisí a dostupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zpracování osobních údajů

 1. Kupující akceptací těchto OP bere na vědomí, že Prodávající jako správce ve smyslu ve smyslu čl. 4 nařízení GDPR bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to pro účely splnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím a dále pro účely splnění zákonných povinností Prodávajícího. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány výhradně v rozsahu, v jakém je Prodávajícímu sdělil vyplněním objednávkového formuláře. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání záruční lhůty na dodané zboží anebo službu, nejvýše však po dobu 30-ti měsíců ode dne akceptace těchto OP, nevyžaduje-li zvláštní zákon lhůtu delší.
 2. Osobní údaje Kupujícího jsou Prodávajícím plně zabezpečeny proti zneužití, a to jak po technické, tak po organizační stránce. Prodávající nepředá bez dodatečného jednoznačně a srozumitelně vyjádřeného svobodného souhlasu Kupujícího jeho osobní údaje žádné třetí osobě s výhradou externích dopravců pro účely splnění smluvních povinností anebo osobám, jimž je povinen tyto údaje sdělit v rámci plnění svých zákonných povinností.
 3. Prodávající tímto informuje Kupujícího o tom, že jako subjekt údajů mám právo požadovat přístup ke svým osobním údajům evidovaným správcem, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na jejich omezení, a že má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, to vše v mezích stanovených nařízením GDPR. Za týchž podmínek má Kupující právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 4. Kupující je oprávněn ve všech záležitostech týkajících se zpracování jeho osobních údajů kontaktovat Prodávajícího písemně jeho sídle, anebo e-mailem prostřednictvím e-mailové adresy info@farmaceckovice.cz

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uveřejněném na internetových stránkách E-shopu fajnkos.cz v sekci Obchodní podmínky v den uzavření kupní smlouvy a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. V případě rozporu mezi vlastní kupní smlouvou a těmito OP má přednost kupní smlouva. V případě rozporu mezi kupní smlouvou včetně OP a právním řádem ČR vyvolané zejména změnou právního řádu ČR po dni účinnosti kupní smlouvy a OP budou na právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím přímo aplikovány příslušné obecně závazné právní předpisy ČR.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2021

 

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

AB Bor s.r.o.

IČ: 48363766

se sídlem Čečkovice 42, Bor u Tachova, 348 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 3799,

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení), bytem (adresa kupujícího), oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č. (doplnit číslo objednávky) ze dne (doplnit datum odeslání objednávky), jejímž předmětem bylo dodání zboží (doplnit), které mi bylo dodáno dne (doplnit datum dodání zboží).

V (doplnit místo odeslání) dne (doplnit datum odeslání)